นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 กรมป่าไม้

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการปลูกไผ่เป็นไม้เศรษฐกิจ รวมทั้ง ปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2579 ให้มีความครอบคลุมเนื้อหาสาระในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป