คุณนกน้อย เข็มทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) เข้าสัมภาษณ์

วันที่ 14 ก.พ. 2562 คุณนกน้อย เข็มทอง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ชลบุรี) และผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็นในการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด และลองกอง โดยผลผลิตที่รวบรวมได้จะจำหน่ายให้แก่ผู้ส่งออกและเครือข่ายสหกรณ์ที่ทำการตลาดสำหรับจัดส่งผลไม้คุณภาพดีขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซึ่งสหกรณ์เน้นพัฒนาคุณภาพในระบบรวบรวมผลผลิต ยกระดับมาตรฐานผลไม้ โดยสวนของสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และสหกรณ์ฯ มีสถานที่รวบรวมผลผลิต โรงคัดแยกบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP อีกทั้งสหกรณ์ฯ มีวิธีการรักษาคุณภาพผลผลิตโดยใช้ระบบโซ่ความเย็นในผลผลิตที่รวบรวมได้ เช่น ใช้การฉีดละอองน้ำในผลผลิตเงาะ เพื่อรักษาความสดและคุณภาพผลผลิตก่อนถึงมือผู้บริโภค
สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบโซ่ความเย็นผลผลิตในอนาคต สหกรณ์ฯ วางแผนที่จะร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตราด ในการทดลองระบบการจัดการอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บทุเรียน โดยใช้ห้องเย็นและรถห้องเย็นร่วมกัน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการรักษาคุณภาพผลผลิตสำหรับทุเรียน
นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐว่า ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเย็นในสินค้าเกษตรแต่ละประเภท รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการจัดการความเย็นขนาดย่อม สำหรับการจัดเก็บผลผลิตในช่วงเวลาสั้นๆ แทนที่จะเป็นห้องแช่เย็น/แช่แข็งขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้สถาบันเกษตรกรมีต้นทุนการจัดการความเย็นที่สูงเกินไป