คุณกมลทัศน์ ศิริพงษ์ และคุณสุชาดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.) ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) เข้าสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 คุณกมลทัศน์ ศิริพงษ์ และคุณสุชาดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ศวพ.) ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ชลบุรี) และผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงการใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ซึ่ง ศวพ. เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่มีภารกิจในการวิจัย พัฒนา การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่ การบริการวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐาน การให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ฯลฯ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือจังหวัดตราด
นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตปลูกพืชแซมยาง แปลงงานวิจัยและโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภัณฑ์ ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการจัดทำนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
โดยผู้แทนของ ศวพ. มีข้อคิดเห็นว่า การจัดการแปลงที่ดีและเหมาะสมจะส่งผลให้การจัดการโซ่ความเย็นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลไม้แต่ละชนิดต้องการการจัดการโซ่ความเย็นที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโซ่ความเย็นในสินค้าพืชผักและผลไม้แต่ละชนิด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรต่อไป