นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงานและงบประมาณ ได้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว 
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงานและงบประมาณ ได้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการภายใต้แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้ 
1) โครงการบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกร (ส.ป.ก.) 
2) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร (กสส.) 
3) โครงการ Startup (กสก.)