นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Value Chain & Trade Facilitation วาระปี 2560 - 2561 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Value Chain & Trade Facilitation วาระปี 2560 - 2561 ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการใช้ประโยชน์ท่าเรือเชียงแสนสำหรับการส่งออกสินค้าไทย ไปประเทศจีนตอนใต้ ติดตามความคืบหน้า กรณีหนังสือแจ้งขอให้ยุติการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการยกขนตู้สินค้าขึ้น - ลง รถไฟบริเวณย่านสถานีรถไฟแหลมฉบัง ความคืบหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อการส่งออก ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงประเด็นการหารือร่วมกันระหว่างสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กับ กระทรวงคมนาคม และความคืบหน้าแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ