นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมอบหมายให้กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาการจัดทำโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ 5 สินค้า คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด โครงการนำร่องเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรอัจฉริยะ การจัดงานเปิดตัวโครงการอัจฉริยะ โดย กษ. และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกษตรอัจฉริยะและการจัดการฐานข้อมูล (Big Data)