นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะทำงานย่อยกลุ่มโคนมและโคเนื้อ ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ณ สหกรณ์โคนมเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะทำงานย่อยกลุ่มโคนมและโคเนื้อ ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ณ สหกรณ์โคนมเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมี นายพฤฒิ เกิดชูชื่น เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันประชุมความร่วมมือสร้างนมอินทรีย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสร้างแบรนด์นมอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเทพสถิต พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสร้างฝายในหมู่บ้านซับไทร