คณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)

วันที่ 29-31 มกราคม คณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ในระบบ PGS