ข่าวประชาสัมพันธ์

       

    
   

ข่าว กตน.

                     ผู้บริหาร

                  
             นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                 

                                 
 
                             --- ว่าง ---
         ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
               หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
           

กฎหมาย ระเบียบ

 การตรวจสอบภายใน       การเงินการคลัง             เดินทางไปราชการ                   ฝึกอบรม จัดงานและประชุมระหว่างประเทศ       


  การศึกษาบุตร                 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ      ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา        ค่ารักษาพยาบาล             

การตรวจสอบภายใน

รายงานผล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

คลังความรู้ 

Inforgraphic

มัลติมีเดีย

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari