สศท.3 ร่วมประชุมติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีการติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมาย 11,210 ไร่ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 782 ราย 862 แปลง 5,790.50 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.65 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 360 ราย 409 แปลง 2,565.50 ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 422 ราย 453 แปลง 3,225.00 ไร่


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari