สศท.3 ร่วมประชุม หารือ การเตรียมการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ของหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม หารือ การเตรียมการจัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ของหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1 กำหนดจัดงานวันที่ 25 กันยายน 2562 สถนที่ ตชด ค่ายเสนีย์รณยุทธ
2 การประมาณการจำนวนโต๊ะใช้จำนวนจากปีที่แล้ว และจะมีหนังสือยืนยันโต๊ะอีกครั้งหนึ่ง
3 กำหนดประชุมอีกครั้ง ช่วงต้นเดือนกันยายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari