สศท.3 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวปวริศา  ศิริกุล  ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สศท.3 เข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยการยางแห่งประเทศไทย  เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงานการยางแห่งประเทศไทยในการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมี นายวิรัตน์ สิทธิชัย  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นประธานเปิดงาน  และ นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลด้านการผลิตและต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกร   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้  รวม  40  คน ณ  ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี   ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari