สศท.3 ร่วมประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และนางสาวปวริศา ศิริกุล ผอ.ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในที่ประชุมให้ความเห็นและพิจารณาข้อเสนอที่สำคัญสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน คือ 1. การท่องเที่ยว 2. การค้าการลงทุน 3. โครงสร้างพื้นฐาน 4. การเกษตร 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และมีความเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีสภาพัฒน์ สำนักงบประมาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชนและประธานสภาเกษตรกรเข้าร่วมเสนอโครงการและข้อคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียง


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari