สศท.3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2565นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 – 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari