สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคายวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวปวริศา ศิริกุล ผอ.ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และคณะ ร่วมลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมชมการแสดงบึงกาฬบ้านอ้าย เยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามโครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เกษตรแปลงใหญ่ ข้าวครบวงจร ผลิตภัณฑ์ OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองเลิง โครงการคืนถังขยะ และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พบประชาชน ณ สถานีผลิตน้ำปะโค และเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองหนองคาย – อำเภอสระใคร ร่วมชมนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย พร้อมร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari