สศท.3 ร่วมงาน “วันสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานี “สศท.3 ร่วมงาน “วันสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานี “ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่ววมงาน “วันสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานี “ และร่วมเป็นสักขีพยายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือ MOU ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ณ แปลงสาธิตบ้านจำปา หมู่ 10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 (นายคมสันต์ จำรูญพงษ์) เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวโพดหลังนา จำนวน 5 ฐาน คือ
1. การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
3. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4. การตลาด จุดรับซื้อ มาตรฐานการรับซื้อ
5. บัตรสุขใจ
ซึ่งมีหน่วยงานราชการ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari