สศท.3 ร่วมงานการสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานี ณ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่ววมงานการสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุดรธานี  ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ณ แปลงสาธิตบ้านเมืองพรึก หมู่ 3 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari