สศท.3 จัดโครงการฝึกอบรม Application “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” (RCMO) จ.สกลนคร และบึงกาฬวันที่ 21, 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) จัดโครงการฝึกอบรม Application “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” (RCMO) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยเป็นการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การวางแผนการผลิต สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร "แอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี" คิดคำนวนต้นทุนการผลิต รู้ตลาดและราคา เพื่อช่วยตัดสินใจทำการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ของตนเองและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ได้รับการฝึกอบรมครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ได้ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สศท.3 เกษตรตำบล และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ศพก. อ.พังโคน จ.สกลนคร และ ศพก. อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ตามลำดับ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari