สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี มอบหมายให้        นางอาทิตยา ดวงจันทา เศรษฐกรชำนาญการ และนายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561 พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการทั้งในส่วนของการให้บริการคลินิกเกษตรและการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และได้รับประโยชน์จากโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปแก้ไขปัญหาการเกษตรให้ลดลง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และคุณภาพผลผลิตดีขึ้น เป็นต้น  ซึ่งเกษตรกรต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้อีก โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มปัจจัยการผลิตที่นำมาสนับสนุนเกษตรกร และควรดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ฤดูทำนา


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari