สศท.3 ร่วมลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมวันที่ 28 มกราคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี
(สศท.3) มีการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจำเดือนมกราคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ และในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท) ยังได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการ ลด ละ เลิก
การใช้โฟม ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ถุงผ้า กล่องบรรจุอาหารและปิ่นโต ในการใส่อาหารที่จะนำมารับประทานที่ทำงาน หรือนอกบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สศท.3 เป็นอย่างดี
************************
 


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari