สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานีนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโครงการ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari