สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางอาทิตยา ดวงจันทา เศรษฐกรชำนาญการ และนายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามสัมภาษณ์เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 จำนวน 275 ราย พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการทั้งในส่วนของการได้รับความรู้ด้านการเกษตร และได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทำให้มีผลผลิตไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari