สศท. 3 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ มอบหมายให้นางอาทิตยา  ดวงจันทา  ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดอุดรธานี  ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยนายวัฒนา  พุทธิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย ประสานการแก้ไขปัญหา ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการนี้มีกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari