สศท. 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562วันที่ 28 มีนาคม 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางอาทิตยา  ดวงจันทา  ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  โดยนายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้ สศท.3  ได้ชี้แจงการติดตามประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐ  เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในการนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari