สศท.3 จัดทีมออกสำรวจ SOCIO ปีเพาะปลูก 2561/62นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร (SOCIO)
ปีเพาะปลูก 2561/62 ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด (เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร และอุดรธานี) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การผลิตทางพืช ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, รายได้และรายจ่ายทั้งใน
ด้านการเกษตรและนอกการเกษตร, หนี้สินและสินเชื่อของครัวเรือน, ทรัพย์สินของครัวเรือน, แรงงานภาคเกษตร, การประกอบอาชีพและการเคลื่อนย้ายของสมาชิกครัวเรือนภาคเกษตรฯ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางด้านการเกษตรและเป็นตัวชี้วัด
ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและแรงงานของครัวเรือนเกษตร อีกทั้งเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอการกำหนดนโยบาย แผนงาน/มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari