สศท.3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรวันที่ 18 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นายเจริญ เพ็งสลุด ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และนายณัฐภัทร    โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงตัวแทนเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari