สศท.3 เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายณัฐภัทร โชคสวัสดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ            เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ในการนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย และเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari