สศท.3 จัดประชุมพิจารณาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนมวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี โดยผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร (นางสาวปวริศา  ศิริกุล) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมพิจารณาข้อมูลการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ปี 2561 ,ข้าวนาปี มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2561/62 และกระเทียม ปี 2562 โดยมีผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทยนครพนม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิจารณาข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่ โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม ต่อไป


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari