สศท.3 จัดประชุมพิจารณาข้อมูลสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ(จังหวัดเลย หนองคาย และหนองบัวลำภู)เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี โดยผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร (นางสาวปวริศา  ศิริกุล) จัดประชุมพิจารณาข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรดโรงงาน ปี 2561, ข้าวนาปี มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2561/62 โดยมีผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมพิจารณาข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่ โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะจัดขึ้นประมาณ
เดือนกรกฎาคม ต่อไป


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari