สศท 3 ร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี  สาวัตถี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายคมสัน  จำรูญพงษ์) ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด บึงกาฬ ซึ่งเป็นการติดตามโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โครงการต่าง ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือข้อราชการ จากนั้น ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่/การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) และได้ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari