สศท.3 ประชุมหารือ “การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลยวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นาง เพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือ “การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี น.ส.ณัฐพร ใหญ่สง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดเลย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสินค้าที่สำคัญของจังหวัดเลยเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประะดับ (ชำถุง) กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร กล้วยหอม มะม่วง และ แพะ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามาก เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานครั้งต่อไป


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari