สศท.3 จัดประชุมหารือโครงการ Zoning จังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยและประเมินผล และคณะจัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมประชุม 50 คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเป็นรายพื้นที่ โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงสุด 4 ลำดับแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู คือ ข้าวเหนียวนาปี อ้อยโรงงาน ยางพารา และมันสำปะหลัง พร้อมทั้งศึกษาอุปสงค์ อุปทาน (Demand และ Supply) วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map รวมถึงศึกษาต้นทุนผลตอบแทนพืชทางเลือกอื่นสำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ ไผ่บงหวาน ไผ่เลี้ยง (นอกฤดู) ข้าวโพดข้าวเหนียวม่วงแต้ม มะขามเปรี้ยวยักษ์ ผักหวาน โคเนื้อคุณภาพ เงาะโรงเรียน และเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตลอดห่วงโช่อุปทานอย่างเป็นระบบ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari