สศท.3 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จ.อุดรธานีวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมีนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมทองกวาว สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari