ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
 


นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข้าราชการ)

 


น.ส.ศศิมา สุริโยทัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ข้าราชการ)


น.ส.จินตนา อำนาจรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)


นางเทพวรรณ์ บูรณะถาวร
เจ้าพนักงานสถิติ
(พนักงานราชการ)


นายวิวัฒน์ มหาวัน
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(ลูกจ้างประจำ)


นายเจริญ อมาตยกุล
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(ลูกจ้างประจำ)


น.ส.สาวิตรี อย่างสวย
เจ้าพนักงานธุรการ
(จ้างเหมาบริการ)


นายวิสิทธิ์ อนุกูล
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)


นายวีรศักดิ์ สท้านมานมินทร์
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)


นายนพดล จาดฮามรถ
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)


นายอนุวัตร ธรรมดี
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)


นายสุนทร มงคล
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)
 

นายทนงค์ ชุมสมุย
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
(จ้างเหมาบริการ)
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari