สศท 3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเลยนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการศึกษา วิจัย ต้นทุน และผลตอบแทน การผลิต การตลาด ของเกษตรกร ทั้งในและนอกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และวางแผนการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari