สศท.3 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี  ขึ้น ณ โรงแรมณัฐพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดขึ้น โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการนำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580)


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari