สศท.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีนายคณกร เครือวัลย์ นายอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน      มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนาพิพาน  ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari