สศท.3 ร่วมสัมมนา โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรีวันที่ 22-23 พ.ค 62 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางสาวกรรณิกา บุญชิต ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมสัมมนา โครงการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการประเมินโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ศปผ จะได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้รายงานผลการประเมินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari