สศท.3 าร่วมประชุมติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นางสาวปวริศา ศิริกุล ผอ.ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดหนองบัวลำภู ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอานัติ วิเศษรจนา โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,530 ราย พื้นที่ 18,573 ไร่ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 93 ราย พื้นที่ 599 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 2,437 ราย พื้นที่ 17,976 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรจะลงพื้นที่เพื่อดูแหล่งน้ำ วิเคราะห์ดิน ให้ความรู้การผลิต  ลดต้นทุน ฯ โดยในเบื้องต้นมี บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท แปซิฟิคซีด จำกัด ให้ความสนใจจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาที่เข้าร่วมโครงการ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari