สศท.3 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2     
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2 เพื่อการบริหารจัดการผลผลิตข้าวได้อย่างถูกต้อง โดยลงสำรวจในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอโพนทอง และอำเภอปทุมรัตต์ โดยมี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด) ผู้แทนกรมการค้าภายใน (ส่วนกลาง) ผู้แทนกรมการข้าว (ส่วนกลาง) และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมลงพื้นที่สำรวจอย่างพร้อมเพรียง


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari