สศท.3 ร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดเลย ปี 2561/62


วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวณรินทร์ภัทร  เลขะพันท์รัชต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดเลย ปี 2561/62  ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเลยโดยมี นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 เป็นประธาน โดยจังหวัดเลยมีเกษตรกรเข้ารวมโครงการ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 4,881 ราย พื้นที่ 30,039.50 ไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรจะลงพื้นที่เพื่อดูแหล่งน้ำ วิเคราะห์ดิน ให้ความรู้ด้านการผลิต การลดต้นทุน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยในเบื้องต้นมี บริษัท ยงสวัสดิ์พืชผลวังสะพุง จำกัด บริษัท ฝ้ายเมืองเลย จำกัด และบริษัท ลานวิเชียร จำกัด ให้ความสนใจจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ต.ปากปวน อ.วังสะพุง, ต.น้ำสวย อ.เมือง, และ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari