สศท.3 ขับเคลื่อนโครงการ Zoning จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และคณะชี้แจงวัตถุประสงค์และผลการซศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน บัญชีสมดุลสินค้าเกษตรที่สำคัญ 4 ชนิด จังหวัดนครพนม คือ ข้าวเจ้านาปี มันสำปะหลัง สับปะรด และโคเนื้อ จังหวัดสกลนคร คือ ข้าวเหนียวนาปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และโคเนื้อ และวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map ได้แก่ ถั่วลิสง พริก ข้าวโพดหวาน ลิ้นจี่ แตงโม มัลเบอรี่ หมากเม่า หวายตัดหน่อ กล้วยหอมทอง และพืชสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้นำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อและโคนม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกกล้วยตัดใบใช้เป็นภาชนะใส่อาหารแทนพลาสติกเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งทำการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ โดยใช้นโยบายตลาดนำการผลิตมาวางแผนการเพาะปลูกให้ตรงกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari