สศท.3 ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้นางอาทิตยา ดวงจันทา ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ และคณะร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วย นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดิน ให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
        การจัดงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ 800 คน จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari