รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว) ตรวจเยี่ยมสำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดร.ทัศนีย์  เมืองแก้ว) ตรวจเยี่ยมสำนักเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) หลังเสร็จสิ้นจากการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) ท่านรองเลขาธิการฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สศท.3 เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 บทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่จะต้องมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ทำภารกิจให้ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ และให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ สศท.3 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari