สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกรเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรวมรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของโครงการฯ โดยสัมภาษณ์ผู้จัดการแปลงทั้งหมด 26 แปลง และสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 11 แปลง แบ่งเป็นแปลงปี 2559 จำนวน 1 แปลง เกษตรกรตัวอย่าง 8 ราย ปี 2560 จำนวน 5 แปลง เกษตรกรตัวอย่าง 35 ราย และแปลงปี 2561 จำนวน 5 แปลง เกษตรกรตัวอย่าง 30 ราย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari