สศท.3 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรทางเลือกภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ Zoning



นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกรเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวปวริศา ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสินค้าเกษตรทางเลือกภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ Zoning เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และหนองคาย สินค้าเกษตรที่สำรวจ ได้แก่ ไผ่บงหวาน ผักหวาน เงาะ ส้ม มะพร้าวน้ำหอม โคขุน ข่า และข้าวโพดหวาน โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari