สศท. 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2562วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ มอบหมายให้นางอาทิตยา  ดวงจันทา  ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยนายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สศท.๓  ได้นำเสนอแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ในการนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari