สศท 3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดหนองคายนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคาย เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari