สศท.3 เข้าร่วม เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562วันที่ 19 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนจังหวัดอุดรดธานี เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari