สศท.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์มดี" วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สศท.๓ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการใช้แอพพลิเคชั่น ฟาร์มดี เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดงานวันถ่ายทอดทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari